Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Anniek Rinkes, freelance copywriter. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88325377.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen Anniek Rinkes en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Indien jij namens een derde partij optreedt of handelt, gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om deze derde partij hierover te informeren. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft de rechtstreekse opdrachtgever aansprakelijk, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Definities
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die Anniek Rinkes een Opdracht geeft.
Anniek Rinkes: de eenmanszaak van Anniek Rinkes.
Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten door Anniek Rinkes.
Overeenkomst: de overeenkomst (van Opdracht) gesloten tussen Partijen evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Partijen: Anniek Rinkes en Opdrachtgever.

Geheimhouding

1.1 Anniek Rinkes verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Offerte, offertekosten en aanbiedingen

2.1 Iedere door Anniek Rinkes uitgebrachte offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 1 maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar nooit langer dan twee maanden. De eventueel in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Anniek Rinkes en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

2.2 Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Anniek Rinkes een offerte gemaakt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en waarheidsgetrouw daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.3 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Anniek Rinkes komt pas tot stand doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van Anniek Rinkes heeft aanvaard, of doordat Anniek Rinkes een opdracht en/of offerte van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Wanneer er sprake is van een samengestelde prijsopgave, is Anniek Rinkes niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Anniek Rinkes kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Indien er een eerste kennismakingsgesprek plaatsvindt en dit gesprek verder gaat dan een presentatie van en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het geldende uurtarief van Anniek Rinkes. 

2.7 Anniek Rinkes heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

3.1 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven.  Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden en de condities waarop Anniek Rinkes gebruikelijk levert, tenzij iets anders is overeengekomen.

3.2 Wanneer een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, behoudt Anniek Rinkes het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Anniek Rinkes zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

3.3 In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Concepttekst en correctieronde

4.1 Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en maximaal twee feedbackrondes naar aanleiding van overleg met, of de feedback van, de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de concepttekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Deze zullen dan ook apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Anniek Rinkes

4.2 Ook bij andere leveringen zijn in principe twee feedbackrondes in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van opdracht

5.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en wordt (indien nodig) apart geoffreerd.

5.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Anniek Rinkes niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Anniek Rinkes heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 In geval van overmacht bij Anniek Rinkes zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Anniek Rinkes opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Anniek Rinkes het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen.

Leveringen

6.1 De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen overeengekomen.

6.2 Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 7 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen. Na deze 7 dagen gaat Anniek Rinkes ervan uit dat de geleverde opdracht akkoord bevonden is door opdrachtgever.

6.3 Bij de opdrachtovereenkomst spreken we af wat ik van opdrachtgever of een deskundige medewerker van je bedrijf kan verwachten en op welke data dit gebeurt. Indien afgeweken wordt van deze afspraken, behoudt Anniek Rinkes zich het recht voor de in 6.1 genoemde datum/data te wijzigen als het hierdoor redelijkerwijs niet meer mogelijk is opdracht af te hebben op de in artikel 6.1 genoemde data/datum.

6.4 Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere bestandsformaten ook mogelijk, geef dit van tevoren duidelijk aan.

6.5 Anniek Rinkes heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dat houdt in dat de teksten genoemd in de overeenkomst/offerte geleverd dienen te worden, maar dat er geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden gegeven wordt.

Betaling

7.1 Facturen worden digitaal verzonden per e-mail.

7.2 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Anniek Rinkes betaling in termijnen verlangen.

7.3 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

7.4 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald, volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van het incassobureau.

7.5 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro

Inschakelen van derden

8.1 Anniek Rinkes kan een of meer derden inschakelen om de opdracht of delen daarvan uit te voeren. Anniek Rinkes is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever als dat zo is overeengekomen, anders loopt de facturatie via Anniek Rinkes. Opdrachtgever verleent daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 1.1 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing.

8.2 Anniek Rinkes brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van de door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening.

8.3 Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt, is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen Anniek Rinkes en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens Anniek Rinkes blijven onverminderd van kracht.

Diensten in abonnementsvorm

9.1 Voor diensten in abonnementsvorm wordt voorafgaand aan de opdrachtverstrekking door de opdrachtgever een looptijd bepaald. Tenzij anders is afgesproken wordt het abonnement telkens verlengd met de vooraf besproken periode, met een opzegtermijn van twee maanden.

9.2 Diensten in abonnementsvorm kunnen tijdens de looptijd niet worden ontbonden, tenzij er sprake is van aantoonbare en objectief vaststelbare wanprestatie of bewuste roekeloosheid van Anniek Rinkes. 

Auteursrechten

10.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Anniek Rinkes.

10.2 In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Anniek Rinkes bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven, ook als dit medium onder hetzelfde bedrijf als dat van opdrachtgever valt.

10.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Anniek Rinkes brengen en Anniek Rinkes moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

10.4 Anniek Rinkes kan eisen dat haar naam, website of bedrijf niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

10.5 Anniek Rinkes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Anniek Rinkes heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Anniek Rinkes behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio of via andere promotiekanalen.

Aansprakelijkheid

11.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden, onzorgvuldigheden fouten en onvolledige informatie en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Anniek Rinkes tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Anniek Rinkes. Als opdrachtgever ben je altijd zelf eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

11.2 Anniek Rinkes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Anniek Rinkes. Voor het geval wordt geoordeeld dat Anniek Rinkes geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Anniek Rinkes jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

11.3 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

11.4 Ik mis eigenlijk nooit een deadline. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan kan het allerlei oorzaken hebben of door overmacht komen. Ik zal dit altijd in goed overleg op proberen te lossen, maar ben niet aansprakelijk voor daaruit mogelijk voortvloeiende schade.

11.5 Anniek Rinkes streeft altijd naar het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing, opdrachtomschrijving en/of offerte. Helaas zijn fouten, ook bij een copywriter, menselijk. Fouten in een publicatie vallen dan ook niet onder de verantwoording van Anniek Rinkes. Gelukkig komen fouten niet vaak voor, mocht je ze toch tegenkomen zullen ze zonder extra kosten worden gecorrigeerd. 

Geschillen

12.1 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.3 Op elke overeenkomst tussen Anniek Rinkes en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Anniek Rinkes.